Persónuverndarstefna

Persónuverndarstefna Landstólpa ehf.

Persónuverndarstefna Landstópa ehf. gildir um allar persónugreinanlegar upplýsingar sem fyrirtækið kann að safna gegnum vef sinn eða með öðrum rafrænum samskiptum.

Landstólpi ehf. og persónuverndarstefna okkar er í samræmi við lög nr. 90/2018 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

Við leggum metnað okkar í að hafa persónuvernd og öryggi í forgrunni í meðferð upplýsinga um viðskiptavini okkar og öxlum ábyrgð á þeim persónugögnum sem safnast hjá okkur.

Fyrirtækið leitast við að takmarka vinnslu persónugreinanlegra upplýsinga eins og kostur er og safnar ekki ónauðsynlegum upplýsingum um viðskiptavini sína né starfsmenn. Gildir það um heimsóknir á heimasíðu okkar og önnur rafræn samskipti.

Landstólpi ehf. selur td. aldrei persónugreinanlegar upplýsingar um viðskiptavini sína.

Þú getur lesið þér til um grundvallarhugtök laganna á vef Persónuverndar (einnig vísað til „fyrirtækisins“ og „okkar“) hefur sett sér markmið um að tryggja áreiðanleika, trúnað og öryggi persónuupplýsinga sem unnið er með innan fyrirtækisins. Persónuverndarstefna þessi nær til persónuupplýsinga er varða einstaklinga sem starfa hjá fyrirtækinu, tengiliði sem koma fram fyrir hönd lögaðila í viðskiptum við fyrirtækið, sem og aðra tengiliði (hér eftir sameiginlega vísað til „viðskiptavinir“ eða „þín“). Persónuverndarstefnu þessari er ætlað að upplýsa þig um hvaða persónuupplýsingum fyrirtækið safnar, með hvaða hætti fyrirtækið nýtir slíkar persónuupplýsingar og hverjir fá aðgang að upplýsingunum.

Persónuverndarstefna

1. Tilgangur og gildissvið

Við leggjum áherslu á mikilvægi þess að gætt sé að því að öll vinnsla persónuupplýsinga innan fyrirtækisins fari fram í samræmi við ákvæði persónuverndarlaga. Stefna þessi er byggð á gildandi persónuverndarlögum, sem og á almennu persónuverndarreglugerðinni (Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga og niðurfellingu tilskipunar 95/46/EB).

2. Hvað eru persónuupplýsingar?

Persónuupplýsingar eru upplýsingar um persónugreindan eða persónugreinanlegan einstakling. Einstaklingur telst persónugreinanlegur ef unnt er að persónugreina hann, beint eða óbeint, svo sem með tilvísun í auðkenni eins og nafn, kennitölu, staðsetningargögn eða netauðkenni sem einkenna hann.

3. Persónuupplýsingar sem fyrirtækið vinnur um viðskiptavini

Til að geta veitt þér þjónustu þurfum við að móttaka ýmsar persónuupplýsingar svo sem nafn, kennitölu, heimilisfang, netfang og símanúmer. Við gætum einnig þurft að fá frekari upplýsingar varðandi sérstakar óskir þínar eða þarfir tengdar þeirri þjónustu sem veitt er. Upplýsingar um viðskipti þín, svo sem tegund þjónustu og önnur atriði sem tengjast reikningagerð eru einnig varðveittar.

4. Miðlun til þriðju aðila

Í vissum tilvikum kunnum við að veita þriðja aðila upplýsingar um þig til að hægt sé að veita umbeðna þjónustu. Sem dæmi kann upplýsingum um þig að vera miðlað til innheimtuaðila vegna innheimtu skulda eða til annarra þriðju aðila, s.s. opinberra aðila eins og Samgöngustofu eða innheimtumanna ríkissjóðs.

5. Hvernig er öryggi persónuupplýsinga tryggt?

Fyrirtækið leitast við að grípa til viðeigandi tæknilegra og skipulegra ráðstafana til að vernda persónuupplýsingar, með sértöku tilliti til eðlis þeirra. Þessum ráðstöfunum er ætlað að vernda persónuupplýsingar gegn því að þær glatist eða breytist fyrir slysni og gegn óleyfilegum aðgangi, afritun, notkun eða miðlun þeirra.

6. Réttindi þín hvað varðar þær persónuupplýsingar sem fyrirtækið vinnur

Þú átt rétt til þess að vita hvaða persónuupplýsingar fyrirtækið vinnur um þig og getur eftir atvikum óskað eftir afriti af upplýsingunum. Þá getur þú fengið rangar persónuupplýsingar um þig leiðréttar. Óskir þú eftir að flytja upplýsingar um þig til annars aðila, getur þú einnig átt rétt á að fá persónuupplýsingar þínar afhentar á tölvutæku formi eða að þær verði fluttar beint til viðkomandi þriðja aðila.

Við ákveðnar aðstæður getur þú óskað eftir því að persónuupplýsingum um þig verði eytt án tafar, t.d. vegna þess að þú hefur afturkallað samþykki þitt fyrir vinnslu persónuupplýsinganna og engin önnur heimild liggur til grundvallar henni. Sé vinnslan byggð á samþykki er þér hvenær sem er heimilt að afturkalla samþykki þitt.

Leitast er við að bregðast við öllum beiðnum innan mánaðar frá viðtöku þeirra. Sé um að ræða umfangsmikla eða flókna beiðni mun fyrirtækið upplýsa um slíkar tafir og leitast við að svara í síðasta lagi innan þriggja mánaða frá viðtöku á beiðni.

7. Fyrirspurnir

Ef þú hefur spurningar um persónuverndarstefnu þessa eða hvernig fyrirtækið varðveitir eða vinnur persónuupplýsingar að öðru leyti, getur þú ávallt haft samband og við munum leitast við að svara fyrirspurnum og leiðbeina þér um réttindi þín samkvæmt persónuverndarstefnu þessari og persónuverndarlögum.

Netfang: landstolpi@landstolpi.is
Sími: 480-5600

8. Endurskoðun

Fyrirtækið getur frá einum tíma til annars breytt persónuverndarstefnu þessari í samræmi við breytingar á viðeigandi lögum og reglugerðum eða vegna breytinga á því hvernig fyrirtækið vinnur með persónuupplýsingar. Verði gerðar breytingar á stefnu þessari verður slíkt kynnt á heimasíðu fyrirtækisins. Allar breytingar sem kunna að verða gerðar á stefnunni taka gildi eftir að uppfærð útgáfa hefur verið birt.